ระบบข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

วัตถุประสงค์

ยินดีต้อนรับ      ออกจากระบบ

  • เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ-ติชม ของลูกค้า/ผู้ชม/ผู้ฟัง ตลอดจน เรื่องเรียนของผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานในสังกัด บมจ. อสมท
  • เพื่อให้สามารถนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ-ติชม และข้อมูลการร้องเรียนมาปรับปรุงหรือพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ