ระบบข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ-ติชม และข้อร้องเรียน

ยินดีต้อนรับ      ออกจากระบบ

หลักเกณฑ์การรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ-ติชม และข้อร้องเรียน

  • เรื่องที่ระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ / ผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
  • การเสนอข้อคิดเห็น คำแนะนำ-ติชม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ บมจ.อสมท รวมทั้งเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานในสังกัด บมจ. อสมท
  • ต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควร
  • ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ หรือ เป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือ เป็นการ แจ้งเบาะแส ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  • กรณีที่เรื่องร้องเรียนนั้น อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้อง บมจ.อสมท ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่ผู้นั้นไม่ต้องร้องขอ และจะถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น
  • ข้อร้องเรียนที่มิได้จัดทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องจริง บมจ. อสมท จะดำเนินการในลักษณะของข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ-ติชม
  • บมจ.อสมท จะพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายในเวลา 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ต้องใช้เวลาเกิน 30 วันในการจัดการเรื่องร้องเรียน บมจ. อสมท จะแจ้งเหตุผลและแนวทางการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ