ระบบข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

ช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ-ติชม และข้อร้องเรียน

ยินดีต้อนรับ      ออกจากระบบ

ช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ-ติชม และข้อร้องเรียน

 • โทรศัพท์: ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02-2016392-3 (ในเวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
 • โทรสาร: ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02-246-1866
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email):
  - voc@mcot.net
  - ia@mcot.net
  - director@mcot.net
 • เว็บไซต์: VOC.mcot.net
 • ไปรษณีย์: ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • สื่อมวลชน (News Clipping)
 • เว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี: http://opm.1111.go.th
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ