ระบบข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

วิธีการยื่นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ-ติชม และข้อร้องเรียน

ยินดีต้อนรับ      ออกจากระบบ

วิธีการยื่นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ-ติชม และข้อร้องเรียน

  • ใช้ถ้อยคำสุภาพ
  • ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
    - วันเดือนปีที่แจ้งข้อมูล
    - ชื่อ สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ / ผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
    - กรณีเป็นเรื่องร้องเรียน ต้องระบุ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่จะร้องเรียน (ปัญหาที่ต้องการร้องเรียน/ลักษณะของความเสียหายที่ได้รับ) ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนได้
    - พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ